CẨU CHÂN ĐẾ CHẠY RAY TCC CBW 280 CẢNG FLAT HẢI PHÒNG

Tầm với : 38m tính từ ray phía trước, đáp ứng xếp dỡ được cont đầy hàng thứ 14

Sức nâng :

  •  45 Tấn với móc ở tầm với 36m
  •  40 Tấn với móc ở tầm với đến 38m
  •  30 Tấn với gàu ở tầm với đến 38m

Công suất xếp dỡ :

  •  Khoảng 20 ~ 24 container / giờ/ cẩu
  •  Khoảng 300~350 tấn/giờ/cẩu

 Cường độ hoạt động : 18h/ngày

 Độ sẵn sàng : > 95% khi bảo dưỡng theo đúng tài liệu kỹ thuật.