Cần Trục Chân Đế 45 Tấn Cảng Quốc Tế Sông Lam

Sức nâng an toàn ở mọi tầm với: 45 tấn tại tầm với 26.5m

Sức nâng an toàn ở mọi tầm với: 40 tấn tại tầm với 29.5m

Sức nâng dưới gầu ngoạm: 35 tấn tại tầm với 29.5m

Tầm với (tính từ tâm cần trục)

  • Tầm với lớn nhất với mỏ móc: 29.5m
  • Tầm với nhỏ nhất khi hoạt động: 3.5 m
  • Thời gian thay đổi tầm với từ Rmax – Rmin: 73 giây

Tốc độ hoạt động:

  • Tốc độ nâng /hạ đầy tải 45T với móc: 0 ÷ 15 m/ph.
  • Tốc độ nâng /hạ đầy tải 40T với móc: 0 ÷ 17 m/ph.
  • Tốc độ nâng /hạ đầy tải 30T với móc: 0 ÷ 22 m/ph.
  • Tốc độ nâng /hạ không tải: 0 ÷ 33 m/ph.