Cổng Trục 3 Tấn

Cổng trục dầm đơn 3 tấn

  • Dầm chính (một dầm): dầm I hoặc dầm hộp tổ hợp
  • Palang 3 tấn
  • Chân cổng trục
  • Hệ thống cấp điện cho cổng trục hoạt động
  • Dầm biên và hệ thống dẫn động cổng trục