Ông Masaru Gotoh, Chủ tịch Nippon Denka Kogyoshio CO.,LTD giới thiệu về Tập đoàn

Ông Masaru Gotoh, Chủ tịch Nippon Denka Kogyoshio CO.,LTD giới thiệu về Tập đoàn

Ông Masaru Gotoh, Chủ tịch Nippon Denka Kogyoshio CO.,LTD giới thiệu về Tập đoàn

Ông Masaru Gotoh, Chủ tịch Nippon Denka Kogyoshio CO.,LTD giới thiệu về Tập đoàn

Hiện cả chức năng bình luận và tạo đường dẫn kết nối bị khóa.