Screenshot 2023-11-17 092326

Hiện cả chức năng bình luận và tạo đường dẫn kết nối bị khóa.