Nậm Xậy

THÔNG TIN DỰ ÁN

NẬM XẬY

Lao Cai Province – North of Vietnam

Hydro Power Plant (Nam Xay) | Portal crane

– Lifting capacity:  65/20T

–  Span: 14.35m  

– Lifting height:  12m