IHI Laos PDR

THÔNG TIN DỰ ÁN

THỦY ĐIỆN IHI

Laos PDR

Hydro Power plant | Gantry crane

– Lifting capacity:  25T

– Span:  9m

– Lifting height:  50m

– Lifting height:  17.3