Deal – North Caroline

THÔNG TIN DỰ ÁN

DEAL – NORTH CAROLINE

The U.S.A – North Caroline

Bridge-building |  Gantry crane

– Lifting capacity:  63T

– Span: 18.5m

– Lifting height:  17.3