Tiêu đề của tôi

Cổng trục Cửa nhận nước

THÔNG TIN SẢN PHẨM

CỔNG TRỤC CỬA NHẬN NƯỚC

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

– (2 x 100)Tấn + (2 x 32)Tấn
– Lĩnh vực sử dụng: Nhà máy Thủy điện, Xây dựng…