Tiêu đề của tôi

VINH TAN PORT

VINH TAN PORT / HOA PHAT GROUP

PORT HANDLING CRANE

PORT HANDLING CRANE WITH GRAB

PORT HANDLING CRANE WITH MAGNET

Capacity: 30 ton ~ 50 ton

Capacity handling: 500~800 ton/h

Grab: 20~30 m3

Ship capacity: up to 80,000 DWT

Goods: Coal, Clinker …