Tiêu đề của tôi

CẨU CHÂN ĐẾ 15 TẤN – CẢNG PHÀ RỪNG

PORTAL HANDLING CRANE 15 TON – PHA RUNG PORT

  • Capacity: 15 tons
  • Arm reach: 50 m
  • Span: 10.5m
  • Lifting high: 50m
  • Working duty: A5
  • Crane type: Shipyard
  • Quantity: 01 set